Spoeddebat tijdens extra raadsvergadering

Regionieuws

Regio | Door: Donya Tijdink | | Laatste update: 14 januari 2024, 09:17
lilian haak aanvrager debat
Foto: Christiaan Gijtenbeek

Een spoeddebat, dat is iets dat niet zo vaak voorkomt. Een deel van de in de raadzaal aanwezige raadsleden donderdag jl. was bekend met de achtergrond van dit extra ingelaste spoeddebat, maar het viel op dat er ook wat onduidelijkheid over bestond. Ook voor iedereen die meekeek of meeluisterde naar dit debat, was het zinvol om hier enige achtergrond van  te schetsen. Hier volgt dan ook een beknopte samenvatting van wat de achtergrond nou eigenlijk is van het verzoek tot dit spoeddebat.

Lilian Haak (fractievoorzitter van WijApeldoorn) stond donderdag jl. in de raadzaal waar zij eveneens de andere zes betrokken fracties vertegenwoordigde. Ook het presidium heeft besloten tot dit spoeddebat

Afgelopen dinsdag stond in de stentor een bericht over een alternatieve invulling van de groene wig in het gebied Beekbergsebroek en het toevoegen van woningbouw. Vele raadsleden waren hierover verbaasd; dit wist men niet. Enthousiast werd er in parleaus gezocht maar niets gevonden. Later bleek ook dat de krant beschikte over een collegevoorstel en een ambtelijke notitie waar de raad op dat moment niet van op de hoogte was.

Zowel bij voor- als tegenstanders van meer woningbouw in dit gebied leidde dit tot vragen. Over welke 40 ha spreekt de voorlichter? Wat staat er nu in het collegevoorstel waaruit de krant citeert? Wat is het besluit en wat zegt de ambtelijke notitie? En boven alles, waarom is de raad niet op de hoogte van deze informatie en keuzen die klaarblijkelijk al meer dan twee maanden geleden besloten waren? 

Dit leidde tot een uitvraag naar informatie en een verzoek aan de voorzitter van de raad. Er is snel en alert gereageerd door de voorzitter – wat zeer op prijs werd gesteld – en in de middag is door het presidium besloten tot dit spoeddebat. In de afgelopen dagen is een groot deel van de informatie die afgelopen dinsdag nog niet bekend was, door de ambtelijke organisatie aangeleverd, waarvoor de betrokken partijen ook zeer erkentelijk zijn. Ook heeft de griffie de indieners van het verzoek tot dit spoeddebat, zeer goed ondersteund en is een tijdslijn rondom de groene mal opgesteld. Hierdoor was het mogelijk om in dit debat goed voorbereid over dit vraagstuk met elkaar van gedachten te wisselen.

Dat er veel vragen waren bleek wel uit het feit dat er initieel meer dan 20 vragen aan het college van B&W werden gesteld en gaande de dag kwamen er daar nog ongeveer 20 bij. Er is hard gewerkt om hier in korte tijd antwoord op te kunnen geven. De antwoorden riepen echter weer nieuwe vragen op; een antwoord als: “het was niet openbaar totdat alle belanghebbenden geïnformeerd waren roept natuurlijk de vraag op of de raad dan geen belanghebbende meer is in de visie van het college. En ook de vraag waarom na openbaarmaking de informatie niet aan de raad werd gemeld, maar dat de krant hier wel toegang toe had, blijft bestaan. 

En er blijft natuurlijk de vraag open: waar komt dit initiatief vandaan en sinds wanneer is men hier al mee bezig?  Het collegevoorstel van 13 november 2023 werd onderbouwd met een ambtelijk advies. Dit zeer gedegen advies was zeker niet in enkele dagen opgesteld en naar verwachting ook niet uit eigen initiatief. Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat al sinds oktober 2023 of mogelijk al eerder, men hier al mee bezig was. Wat natuurlijk de vraag oproept waarom het al die tijd niet benoemd is en ook niet aan de raad gemeld is; zelfs niet in een niet openbare vorm.

Over deze vragen wilden de aanvragers van dit debat graag in gesprek gaan met elkaar en daarna ook met het college. Er waren zes indieners en daarnaast ook anderen die dit ondersteunden. Lilian Haak (WijApeldoorn) introduceerde dit, maar zij hoopt vooral dat er onderling hierover in gesprek wordt gegaan en dat het niet alleen op haar gericht wordt. Natuurlijk is het de bedoeling en de intentie van de betrokken fracties en de raad dat ook daarna het college  de gestelde vragen in deze kwestie wil beantwoorden en toelichten.

lilian haak aanvrager debat
Foto: Christiaan Gijtenbeek
1000058624
Foto: Floris van den Broek
spoeddebat
Foto: Christiaan Gijtenbeek

Deel dit bericht: